வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது தொ ற் றா த கொ ரோ னா மு ள் ளிவா ய்க் காலில் மட்டும் தொ ற்று மா?நூற்றுக்கணக்கானவர்களை அழைத்து இ ரா ணுவ வெ ற்றி தின த்தை கொண்டாடுகின்றபோது ஏற்படாத கொ ரோ னா தொ ற் று மு ள்ளிவா ய்க் கா லில் இறந்த தம் உறவுகளை நினைத்து அவர்களுடைய, க வ லைகளை சொ ல்லி அ ழுது அ ஞ்ச லி செ லுத்தும் போது மாத்திரம் தொ ற் றுமா? என த மிழ் த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா.ஸ்ரீநேசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இன்றைய தினம் மாமாங்கத்தில் அமைந்துள்ள அவரது அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

2009 இ று தி யு த்த த்தின் போது உ யி ரி ழந்தவர்களின் பதினோராம் ஆண்டு நி னை வு தினம் வடக்கு கிழக்கிலும் ஏனைய பிரதேசங்களிலும் அ னுஷ்டிக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இருந்தும் இம்முறை மு ள்ளி வா ய்க்கால் நி னைவு தி னத்தினை தமிழ் மக்கள் அனு ஷ்டிக்கக் கூடாது என்ற வகையில் அரசாங்கத்தினால் பல விதமான கெ டு பி டி கள் மேற்கொ ள்ளப்பட்டமையை காணக்கூடியதாக இருந்தது.

மட்டக்களப்பில் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் அலுவலகத்தில் கடந்த 18 ஆம் திகதி கொ ரொ னா அ ச்ச த்தின் கா ரண மாக இ றுதி யு த் த த்தில் உ யி ரிழந்தவ ர்களை நி னைவுகூ ரும் நோ க்கில் மட்டுப்ப டுத்தப்பட்ட உ று ப்பி னர்களின் பங் கு பற்றுதலுடன், சு கா தார ந டைமு றை யோடு கூடிய நிகழ்வினை ஏற்பாடு செ ய்திருந்தோம்.

இருந்தும் நீதிமன்ற த டையுத் தர வை பெற்றுக் கொண்டு, அந்நிகழ்வினை செய்யவிடாமல் எம்மை கைது செய்து ஏற்றிச் செல்வதற்கான வாகனங்களுடன் வந்து இ டையூ று விளை வித்தி ருந்ததோடு, இறுதியில் நிகழ்வினையும் தடுத்தி நிறுத்தினர்.

அத்துடன் ஊடகவியலாளர்களுக்குக் கூட கருத்துக்களை வெளிக்கொணரும் உரிமை மறுக்கப்பட்டதுடன், ம ட்டக் கள ப்பிலும், வாகரையிலும் செய்திகளை சேகரிக்க சென்ற ஊடகவியலாளர்களுக்கு அ ச் சு றுத்த லும் வி டுக் கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு வே தனை க்குரிய வி டயமாகும்.

கடந்த காலங்களில் இந்த மு ள்ளி வா ய்க் கா ல் நி னை வு தி னத் தை அ னு ஷ்டிக் க சு த ந்திர மான சூ ழ் நிலையொன்று காணப்பட்டது. இருந்தும் இப்போது இருக்கின்ற ஆட்சி மாற்றம் கா ரண மாக தமிழ் மக்கள் இ ற ந்தவர்களைக் கூட நி னைவுகூற முடியாத வ கையில் இ ரா ணுவ கெ டு பி டிகள் அ திகரித்துள்ளன. இதற்கு தற்போது கொ ரொ னா நோ ய் த் தொற் றி னைக் கார ணம் கா ட்டுகிறார்கள்.

இ ரா ணுவ வெ ற்றி தினத் தை கொண்டா டுவதற்கு நூற்றுக் கணக்கானவர்களை அ ழைத்து செல்கி றார்கள். இ ரா ணுவ வெ ற்றி தின த்தை கொண்டாடு கின்ற போது ஏற்படா த தொ ற்று முள் ளிவா ய்க்கா லில் இ ற ந்த தம் உ றவு களை நி னை த்து அவர்களுடைய, க வலை களை சொல் லி அ ழு து அ ஞ் சலி செலுத்தும் போது மா த்திர ம் தொ ற்று ம் என எந்த ஒரு விஞ் ஞா னியும் எ தி ர்வுகூ றவில்லை.

அப்படியிருக்க இந்த கொ ரோ னா நோ யா ன து துக் கத்தை அ னு ஸ்டிக்கும் போது மாத் திரம் தொ ற் றாது, வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தின் போதும் தொ ற் றும் என்ப தை அர சாங்கம் அறி ந்துகொள் ள வே ண்டும்.

நோ ய் த் தொ ற் று பொ துவானது அது இனம் பார் த்துப் பர வக் கூடி ய தல்ல. இதனை முன் நி றுத்தி சந் த ர்ப் பதினைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் மீது அடக்கு முறையைப் பிரயோகிப்பதோடு, இ ரா ணு வ அதிகாரிகளை அமைச்சுக்களின் செ யலாளர்களாகவும், அப்பாவித் தமிழ் ம க்களைப் ப டு கொ லை செய்து நீதிம ன்றத்தால் மர ண த ண் டனை வி திக்கப் பட்ட சுனி ல் ரத்நாயக்க போ ன்றவ ர்களுக்கு பொ துமன் னிப்பும் வழங்கியுள்ளது.

எனவே அ ட க்கு மு றைக ள் ஒ டு க்கு முறை கள் என்பது மீண் டும் மீண் டும் தமிழ் மக்களை ஒரு அவ ல த்தை நோ க்கி கொ ண்டு செல்லும் செ ய ற்பாடாகத்தான் இருக்கும் என்பதை இந்த இட த்தி ல் நான் தெ ளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும் புகின்றேன் என்று தெ ரிவித்தார்.

hey