நாட்டை விட்டு வெளியேறும் அ ம்பா ன் சூ றாவ ளி – வட கிழக்கு மாவட்டங்களுக்கு எ ச்ச ரிக்கைநுவரெலியா, களுத்துறை, இரத்தினபுரி, கேகாலை மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களில் இன்று 100 மில்லிமீற்றிரை தாண்டிய அ டைம ழை பெ ய்ய கூ டும் என வ ளிமண்ட லவியல் தி ணைக்களம் தெரி வித்துள்ளது.

வ டக்கில் நிலை கொண்டுள்ள அ ம்பான் சூ றாவளி இன்றைய தினம் வடகிழக்கு ஊடாக நாட்டை விட்டு வெளியேறவுள்ள நிலையில் மாலை நேரத்தில் மேற்கு வ ங்காள க டற்கரை ஊ டாக ப யணிக்கும் என வ ளிம ண்டலவியல் திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதன் அ ழுத்தம் காரணமாக நாட்டின் தெற்கு, மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வட மாகாணத்தில் மழை அல்ல து இடி யுடன் கூ டிய ம ழை பெ ய்ய கூ டும் என திணைக்களம் கூறியுள்ளது.

மத்திய மலை நாட்டு பிரதேசங்களில் விசேடமாக மேற்குறிப்பிட்ட 6 மாவட்டங்களில் அ டைம ழை பெ ய்யக் கூ டும் என தி ணை க்களம் தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் மணிக்கு 40 – 50 கிலோ மீற்றர் வே கத்தில் காற்று வீ சக்கூ டும் என திணைக்களம் கூறியுள்ளது.

இடி யு டன் கூ டிய ம ழை பெ ய்யும் போது மி ன்ன லினால் ஏற்பட கூ டிய பா திப்பு களை கு றை த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

hey