நாட்டு மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல்! நாளை முதல் வழமைக்கு திரும்பும் போக்குவரத்து சேவைகொ ரோ னா வை ர ஸ் காரணமாக பொது போக்குவரத்து சேவைகளை வரம்பிற்குள் மேற்கொள்வதற்கு சு காதார பி ரிவினால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சு கா தா ர பிரிவின் ஆ லோ சனைக்கமைய நாளை முதல் அதிக அ வதானம் மற்றும் அ வ தானமிக்க பி ர தே சங்களை தவிர்த்து ஏனைய மாகா ணங்களுக்கு இ டையில் பேருந்து பயணிக்க அனுமதி தீ ர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

எப்படியிருப்பினும் பொது போ க் குவரத்து சே வைகள் பணிகளுக்காக செல்லும் அரச மற்றும் தனியார் ஊ ழியர் களுக்கு மாத்திரமே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போது நி லவும் நி லை மைக்க மைய எ திர் வரும் நா ட்களுக்குள் கொ ரோ னா தொடர்பான சிறப்பான நிலைமை நாட்டினுள் காணப்பட்டால் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் வ ழமையை போ ன்று போ க்குவரத்து சேவையினை மேற்கொள்ள முடியும் என அமைச்சர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

ரயில் போக்குவரத்து தொடர்பில் தற்போது காணப்படுகின்ற நிலைமைக்கமைய ஆ சனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளும் அரச மற்றும் தனியார் பிரிவு அதிகாரிகள் வருகை த ராமையினால் சி க்கல் நி லைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சில பயணிகள் தாங்கள் பயணிப்பதற்காக பேருந்துகள் இல்லை என கூறுவதாக ஊ டகங்க ளில் செ ய்தி வெ ளியிட்டுள்ளது. எனினும் பொது போக்குவரத்து சேவை இன்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. தற்போது அத்தியாவசிய சேவைக்காக மாவட்டங்களுக்குள் மாத்திரம் சேவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

அனுராதபுரத்தில் இருந்து கொ ழும் பிற்கு அல்லது வேறு மாவட்டங்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளை மேற்கொள்வதற்கு சு காதார பிரிவு இ ன்னமும் அனு மதி வ ழங்கவில்லை என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கொ ரோ னா கா ரண மாக பொது போ க்குவரத்து சே வையை மேற் கொள்வ தற்கு சு காதார பி ரிவினால் வழங்கப்படுகின்ற ஆ லோசனைக்கமைய மாத்திரமே மேற்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

பொ து போக் குவரத்து சேவை ஆரம்பித்தவுடன், இதற்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கமைய ஆச னங்களுக்கமைய மா த்திரம் போக்குவரத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். போக்குவரத்தின் போது முக க வசம் அ ணிவது க ட்டாயமாகும். பேரு ந்திற்குள் கிருமி நாசி வைத்திருக்க வேண்டும்.

பயணிகள் நின்ற நிலையில் பயணிப்பதற்கு ஒரு போதும் இ டமளிக்கப்படாது. அதற்கான ச ட்டங்களை க டு மை யாக்குவதற்கு தீர் மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

hey