இலங்கையில் ஆயிரத்தை தா ண்டி யது கொ ரோ னா தொ ற் றா ளர் எண்ணிக்கைஇலங்கையில் கொ ரோ னா தொ ற் று க்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தா ண்டியுள்ளது.

அதற்கமைய இன்று சு கா தார அமைச்சு வெளியிட்ட தக வலின் படி இ லங் கையில் 1020 கொ ரோ னா தொ ற் றாள ர்கள் என ப திவாகியுள்ளது.

அம்பாறை மாவட்டம் ஒலுவில் துறைமுக பகுதியில் அமைந்துள்ள த னி மைப்படுத்தல் மு கா மிலிருந்த 28 க ட ற்ப டை யினருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உ றுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொ ரோ னா த் தொ ற் றுடன் அ டை யா ளம் கா ணப்பட்டுள்ள க ட ற்ப டை யினரில் 209 பேர் இதுவரை கு ண மடை ந்துள்ளனர் எனவும், ஏனையோர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் எனவும் க ட ற்ப டையின் ஊ டகப் பி ரிவு அ றிவித்துள்ளது.

இன்று அ டையா ளம் காண ப்பட்ட கொ ரோ னா நோ யா ளர்க ள் 28 பேரும் க ட ற்ப டை யினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனை சு கா தார சே வை கள் பணி ப்பாளர் நா யகம் வி சேட வை த்தி ய நி பு ணர் அ னில் ஜாசிங்க தெரிவித்தார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஜாஎல பிர தேசத்தில் இ ருந்து அ ழைத்துவ ரப்பட்ட 80 கட ற்ப டை யினர் ஒ லுவி ல் த னி மைப்படுத்தல் மு கா மில் த ங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இவர்களுள் ஏ ற்க ன வே 10 க ட ற் ப டை யின ர் ம ரு த் துவ ப ரி சோ த னை செய்யப்பட்டு கொ ரோ னாத் தொ ற் று உறுதி செய் யப்பட்டு மட்டக்களப்பு போ த னா வை த்தி ய சாலைக்கு சி கிச் சைக் காக அ னு ப்பி வை க் கப்பட் டு பி ன் னர் மேலதிக சி கி ச்சைக் காக வெ லிகந் தை வை த் திய சாலை ம ற்றும் கொ ழும்புக்கும் அ னுப்பி வை க்கப்பட்டனர்.

மேலும் த னி மைப்படுத்தல் மு கா மி ல் வை க் கப் பட்டுள்ள ஏனைய 70 க ட ற்ப டை யி னரின் ம ரு த் துவ மா திரி கள் பெ றப்ப ட்டு இன்று (19) பி.சி.ஆர் பரி சோ தனை மேற் கொ ள் ளப்பட் டதனை தொ ட ர்ந்து 28 க ட ற்ப டை யி னர் கொ ரோ னா தொ ற் று ஏற்பட்டமை உ றுதி யாகியு ள்ள துடன் அ வ ர்கள் த ற் போ து காத்தான் குடி ஆ தா ர வை த் திய சா லை யில் த ங் கவைக்கப்பட்டு சி கிச் சை பெ ற்று வ ரு கின்ற னர் .

கொ ரோ னா ப ர வ ல் இல ங்கையில் ஆர ம்பத்தி ல் மிக மி க குறை வாகவே காண ப்பட்டு வந்தது. திடீரென இவ்வாறு ஆயி ரத்தை தாண்டுவதற்கு காரணம் த னிமைப்படுத்தல் முகாமில் நோ யா ள ர்களை ப் ப ராம ரித்து வ ந்த படை யி னரா லே யே என இ ரா ணு வத் தளபதி தெரிவித்திருந்தமையும் குறிப்பிடத் தக்கது.

hey