கல்வி அமைச்சு விடுத்துள்ள முக்கிய தகவல்;விரைவில் ஆரம்பமாகும் பாடசாலைகள்பாடசாலைகள் மூலம் தோற்றி பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவாகியுள்ளவர்கள் தமது பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களை எதிர்வரும் 20, 21 மற்றும் 22ஆம் திகதிகளில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

கொ ரோ னா வை ரஸ் ப ர வல் காரணமாக பல்கலைக்கழக அனுமதிகளை உ று திப்படுத்து ம் பணிகள் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தன.

இந்தநிலையில் தற்போது இந்த உ றுதி ப்படுத்தல்களை பா டசா லைகளின் அதிபர்களும், உப அதிபர்களும் சு கா தார ந டைமுறைகளை பின்பற்றி மேற்கொள்வர் என்றும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

hey