ஏன் ம னைவி பல பே ரு டன் க ட் டி லில் இருந்தால் : எவ்வளவு சொல்லியும் கேக்கல : இப்படியும் ஒரு ம னைவியா…?ஒருசிலருடன் த வறான உ றவில் தொடர்ந்து இருந்து வந்ததால், 35 வயது பெண் ஒருவர் மிக கொ_டூ_ர மாக வெ_ட்_டி க் கொ_ல்_ல ப் பட் டு ள்ளார்.. 2 நாள் ஆகியும் இந்த கொ_லை ச_ம் ப வ த் தி ன் ப_த ட் டம் இன்னும் நெ ல் லையில் அ டங்கவில்லை.

நெல்லை மாவ_ட்டம் முக்கூடல் அருகே உள்ளது செ_ங்குளம் எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் முத்துப்பண்டி.. இவருக்கு 40 வயதாகிறது.. மனைவி பெயர் மு ப்பிடாதி.. 35 வ_ய தா கிறது.. இருவரும் கா த லி த்தார்கள்..

கல்யாணமும் செய்து கொண்டார்கள். Woman murdered near Tirunvelveli 13 வருஷமாகிறது இவர்களுக்கு க_ல் யா ண மாகி.. 12 வயதில் ஒரு மகன் இ_ருக்கிறான். முத்துப்பாண்டி தூ_த்து க்குடியில், சுமை தூ_க் கும் வேலை செய்து வருகிறார்…

இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று முப்பிடாதி வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது அங்கு வந்த 2 பேர் வந்தனர்.. திடீரென ம_றை த் து வை த்திருந் த அ _ரி வா_ளா ல் மு_ப்புடாதி க_ழு த் தி ல் ச ர மா ரி யாக வெ_ட்_டி னர்.. இதனால் அவரது க_ழு_த் து, கைக ளில் அ_ரி வா ள் வெ_ட்_டு வி_ழு ந் து ர_த் த வெ_ள் ள_த் தி_லே யே து_டி_து_டி த் து ப_ரி தா_ப மா க இ_ற_ந்_து விட்டார்..

அந்த கொ_லை_யா ளி க ளும் அங்கிருந்து த_ப் பி செ ன் று வி ட்டனர். அன்று இரவு மு த் து ப்பா ண்டி, வீ ட்டிற் கு வ ந்தா ர்.. வீட்டினுள் ம னைவி ர த் த வெ_ள் ள த் தில் பி_ண மா க கி_ட ப் ப தை க ண் டு அ_ல_றினார்.. உ_ட ன டி யாக அ_க் கம் ப க்க த்தி னரும் போலீசாருக்கு த க வல் சொ ன் னா ர்கள்..

பா_ப் பா குடி போலீசார் வி ரை ந் து வந்து, மு ப் பு டாதி உ ட லை மீ ட் டு போ ஸ்ட் மா_ர் ட் ட த்துக்கு பா_ளை யங் கோ ட்டை அரசு ஆஸ்பத் தி ரி க் கு அ னு ப்பி வைத்து வி_சா ர ணை யும் ஆரம்பித்தனர். அ ப் போ து தான் மு_ப் புடா தியின் சு_ய ரூ பம் தெரியவந்தது.

அவருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள ந_பர்களுடன் க_ள்_ள த் தொ டர் பு இருந்துள்ளது.. ஒருவர் இல்லை, ஒன்றும் மே_ற்பட்டவர்களுடன் முப்பிடா தி தொடர்பில் இ_ருந்துள்ளதாக தெ_ரிகிறது.. இதைத்தான் அவரது உ_ற வி னர் கள் கண்டு பி டித்து க_ண் டி த் துள் ளனர்..

முத்துப்பாண்டிக்கும் இந்த வி_ஷ யம் தெரிந்து கொ_ந்_த ளி த்து ம_னை விக் கு அ ட்_வைஸ் தந் து ள்ளார்.. ஆனாலும், முப்பிடாதி அவர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்துள்ளார். இந்த ஆ_த்_திரத்தில்தான் கொ_லை நட ந் திருக்கலாம் என்று ச_ந்தே_கி க்கப்படுகிறது..

இதுதொடர்பாக அதே பகுதியை சேர்ந்த துர்க்கை முத்து என்ற 20 வயது இ_ளைஞரை பி_டி_த் து வி_சா_ரணை ந ட த்தப்படு வருகிறது.. மேலும் ஒருவரை போ_லீசார் தேடி வ_ருகிறார்கள்…

முப்பிடாதியை கொ_ன்_ற வ ர் கள் யார்? ஏன் கொ ன் றா ர் கள் என்ற உ_ண்மைத்த ன்மையை போ லீ சார் வி_ரைவில் வெளி கொ ணருவா ர்கள் என்று எதி ர் பார்க் கப்படுகிறது.

hey