” நீ வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணு” என கூறி 25 வயது இளைஞனை ஏ_மா_ற்றிய பெண் பொலிஸ்பெண் காவலர் கா_தலித்து ஏ_மா_ற்றியதால் வி_ஷம_ருந்தி த_ற்கொ_லை_க்கு மு_யன்ற பைனான்சியர் உ_யி_ருக்கு ஆ_பத்_தான நி_லை_யில் சி_கி_ச்_சைப் பெற்று வருகிறார்.

சேலத்தை சேர்ந்த பைனான்சியர் பரமசிவம் என்பவற்றின் மகன் பிரபு(25), இவர் திருச்சியில் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்துள்ளார்.
அப்போது திருச்சி கா_வல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த வைதேகிக்கும் பிரபுவுக்கும் காதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் திருவாரூர் காவல் நிலையத்துக்கு வைதேகி ப_ணிமா_ற்றம் செய்யப்பட்டார். அங்குள்ள காவலர் குடியிருப்பிலே வை_தேகியும், பிரபுவும் லிவிங் ரிலேஷனில் இருந்து வந்துள்ளனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வைதேகியை தி_ருமணம் செய்து கொள்வதற்காக அவரது பெ_ற்றோரிடம் பெண் கேட்_டுள்ளார், ஆனால் அ_வர்களோ அதற்கு ம_றுப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கு பிறகு, வைதேகியின் நட_வடிக்கையில் மா_ற்றம் தெரிந்துள்ளது.’ நீ வேறு யாரையாவது திருமணம் செய்து கொள்’ என்று பிரபுவிடத்தில் வைதேதி கூறியதாக தெரிகிறது. ஆனால் வை_தே_கியை தி_ரு_மணம் செ_ய்வதிலேயே உ_றுதி_யாக இருந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் மன்__னார்குடி கா_வல் நி_லை_யத்_தில் வை_தேகி தனாய் கா_தலி_த்து ஏ_மாற்_றியதாக பு_கா_ர் அ_ளித்துள்ளார்.

ஆனால் அ+ந்த பு_கா_ரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத நி_லை_யில் த_ற்கொ_லை_க்கு மு_யன்ற பிரபு வி_ஷம_ரு_ந்_தியுள்ளார், அத_ன்_பிறகு உ_யிருக்கு ஆ_ப_த்தான நிலை_யில் ம_ரு_த்_துவ_ம_னையில் சே_ர்க்கப்பட்டார். த_ற்போ_து_ அவர் ஆ_பத்_தா_ன க_ட்டத்_தை க_டந்ததாக ம_ரு_த்து_வர்கள் தெரி__வித்தனர்.

hey