வாங்கிய க_டனு_க்காக பெ_ண் ஒரு_வரை கிழமைக்கு மூன்று மு_றை உ_ட__லு ற வுக் கு அ_ழை_த்த ம_ரு_த் து வர் : பெ_ண் என்ன செ ய்தா ர் தெரி யுமா..?வாங்கிய க_டனை தி_ருப்பி கொ_டுக்க முடியாத பெ_ண்ணிடம் வாரம் மூன்று மு_றை உ_ட_லு_றவுக்கு க_ட்டா_ய_ப்படுத்திய ம_ருத்துவரை கொ_டூ_ர_மாக கொ_லை செய்த ச_ம்_பவம் அ_தி_ர்ச்_சியை ஏ_ற்ப_டுத்தியுள்ளது.

சீ_னாவின், யூலின் ந_கரத்தில் உள்ள ம_ருத்துவம_னையில் செவிலியராக லிஃபெங்பிங் என்பவர் பணி_புரிந்து வருகிறார். அதே மருத்துவமனையில் லூயோ யுவான்ஜி என்பவர் ம_ருத்_துவ_ராக வேலை செய்கிறார். லிஃபெங்பிங் என்ற பெ_ண் கே_ம்லிங் விளையாட்டில் மி_குந்த ஆ_ர்வம் கொண்டவர்.

இந்த வி_ளையாட்டிற்கு தேவையான பணத்தை லூயோ என்பவரிடம் அ_டிக்_கடி பணத்தை க_டனாக வா_ங்_கியுள்ளார். இ_ந்நி_லையில் இவர் விளையாடிய கே_ம்லிங் ஆ_ட்டத்தில் தோ_ல்வியை ச_ந்தித்ததால் பணம் முழுவதும் பறிபோகியது.

இதனால் இவர் வா_ங்கிய க_ட_னை தி_ருப்பி கொ_டுக்க முடியாததால் இந்த ச_ந்த_ர்ப_த்தை ப_யன்_படு_த்திய ம_ருத்_துவர் லிஃபெங்_பிங்_கிடம் வா_ரத்தில் 3 முறை உ_டலு_ற_வில் இருக்க க_ட்_டாய_ப்ப_டு_த்தியுள்ளார்.

இத_னை கொ_ஞ்சம் கூட எ_திர்_பார்க்_காத செ_வி_லியர் அவர் சொன்ன கண்டிஷனை ஏற்று கொள்_ளவில்_லை. ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் அ_வருட_ன் உ_டலு_ற_வில் ஈ_டுபட்டார். எப்படியாவது இதலில் இ_ருந்து த_ப்_பிக்க நினைத்த லிஃபெங்பிங் ம_ருத்_து_வரை தீர்த்து கட்ட முடிவு செ_ய்தார்.

இதனால் லிஃபெங்பிங் வீட்டில் உறங்கி கொ_ண்டிருந்த ம_ருத்து_வரை கொ_லை செ_ய்து உ_ட_ல் உ_றுப்_பு_களை கூ_ர் கூ_ரரா_க வெ_ட்_டி சமைத்து சா_ப்பிட்_டுள்ளார். மீதி இரு_ந்த உ_டல் பா_கத்தை க_ழிவ_றையில் ம_றைத்_து வை_த்தி_ருந்தார். இ_த_னின் வா_டை வெ_ளியே வீ_சியதா_ல் அக்கம் ப_க்கத்_தினர் சந்_தே_கத்_தின் பெ_ய_ரில் கா_வல் நி_லை_ய_த்தில் பு_கா_ர் அ_ளி_த்தனர்.

போ_லீஸ் வீட்டை சோ_த_னை செய்த போ_து ம_ருத்_துவரின் உ_ட_ல் பா_கங்_கள் கி_டைத்தது. இதை வை_த்து லிஃபெங்பிங்கை கை_து செ_ய்தனர். இது குறித்து நீ_தி_மன்றத்தில் வி_சார_ணை வரும் பொழுது லி ஃபெ_ங்பிங்க்கு ம_ர_ண த_ண்_டனை வி_தித்_தும் பா_திக்_கப்_பட்ட குடும்பத்துக்கு 98,000 யுவான் வ_ழங்க_வும் நீ_தி_ம_ன்றம் உ_த்தி_ரவி_ட்டது

hey