” என் கணவருக்கு எ_ன்னாச்சோ தெ_ரியவில்லை ” ப_த_றி ஓ_டிய ம_னை_வி : ப_ரிதா_பமாக அ_ரங்கேறிய ச_ம்பவம்சென்னையில் நடந்த கொ_டுமை

சென்னை: “அவருக்கு என்னாச்சோ” என்று ப_தறி போ_ய் வி_பத்தில் சி_க்கி ஆ_ஸ்பத்திரியில் சி_கிச்சை பெற்று வரும் கணவனை ச_ந்திக்க சென்ற மனைவியே வி_பத்தில் சி_க்கி உ_யி_ரிழந்த கொ_டுமை சென்னையில் ந_டந்துள்ளது.

சென்னை அயனாவரம் சாலையில் ஒரு பெ_ண் டூவீலரில் கீழ்ப்பாக்கம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.. அப்போது, பின்_னாடியே வந்த அரசு பஸ் ஒன்று டூவீலர் மீது பி_ன்புறமாக மோ_தி_விட்டது. இதில் நிலை த_டுமாறி கீழே வி_ழுந்_துவிட்டார் அந்த பெண்…

பின்பக்கமாக வி_ழுந்ததில் தலை அ_ப்படியே தரையில் மோ_தி நொ_றுங்கியது.. இதனால் ச_ம்பவ இடத்திலேயே அவர் ப_ரிதாபமாக உ_யிரி_ழந்தார். சென்னை சென்னை காலை நேரத்தில், ப_ரபர_ப்புக்கு ந_டுவே இப்படி ஒரு ச_ம்பவம் நடந்துள்ளதை கண்டு பொதுமக்கள் அலறினர்..

உடனடியாக போ_லீசார் வி_ரைந்து வந்து, அந்த பெண் யார் என்ன என்ற வி_சாரணயில் இ_றங்கினர்.. அவரது ஹேண்ட் பேக்கை ப_ரிசோ_தித்தபோது, ஐசிஎப் பகுதியை சேர்ந்த மிஸ்ஜா என்பதும் வயசு 26 என்பதும் தெரியவந்தது.

வி_சாரணை வி_சாரணை இதை_யடுத்து, மிஸ்ஜாவின் உ_டலை போக்குவரத்து போ_லீசார் போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்ய கீ_ழ்ப்பாக்கம் அரசு ஆ_ஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.. இ_துகுறித்து திருமங்கலம் போலீசார் மேற்கொண்ட வி_சாரணையில்,

உ_யிரி_ழந்த மிஸ்ஜாவின் க_ணவர் வி_பத்தில் ஏ_ற்கனவே சி_க்கி அ_தே கீ_ழ்பாக்கம் அரசு ஆ_ஸ்பத்தியில் அ_னுமதிக்கப்பட்டுள்ளாராம்.

hey