சொ ந் த ம க னை து டி து டி க் க கொ ன் ற தா ய் : உ ள் ளா டை யை வை த் து ம க னை எ ப் ப டி கொ ன் றா ர் தெ ரி யு மா..?ல ண் டனில், ர ஷ்ய பெ ண்

லண் ட னில் , ரஷ் ய பெ ண் ஒ ரு வர் தன் ம க ன் வா யி ல் ஸ் பா ஞ் சை தி ணி த் துக் கொ ன் று வி ட்டு பொ லி சி ல் சர ண டை ந்தார்.

ஆ க த் து மாதம் 16ஆம் தி கதி இ ந்த து ய ர ச ம்ப வம் நிக ழ்ந் தது. உடனே வீட் டுக் கு வி ரை ந்த பொலி சார் இ ற ந் து கி டந்த Dylan Freeman (10) என்ற அ ந் த கு ழ ந் தை யை க் க ண் டு க டு ம் அ தி ர் ச் சி க்குள்ளா னார்கள்.

அ தி ர் ச் சி யை யு ம் சோ க த் தை யு ம் தா ங் க இ ய லா ம ல் த வி த்து நிற் கு ம் பெ ண் பொ லிசா ரின் பட ம் ஒன் று அந்த நே ர த் தில் வெ ளி யா கி பெ ரும் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் படு த் தியது.

Dylanஇன் தா ய் Olga Freeman (40), த ன் ம க னு க் கு தூ க்க மரு ந் தைக் கொ டு த் து தூ ங் கவை த் து வி ட்டு, அவ ன து வா ய் க் கு ள் ஒ ரு ஸ் பாஞ் சை தி ணி த்து, அது அ சை யா ம ல் இ ரு ப்ப த ற் கா க , அ தை த னது உ ள் ளா டை யா ல் க ட் டி வை த் து விட்டு பொ லிசா ரி டம் செ ன்று ச ர ண டைந் தி ருந் தார்.

hey