வே லை வா ங் கி த ரு வ தாக அ ழை த்து பா லி ய ல் ப லா த் கா ரம் செய்து ஆ பா ச இ ணை ய தள த்தில் வீ டி யோ வை வெ ளி யி ட்ட ந ப ர்ர க சிய மாக வீ டியோ……..

வே லை வா ங்கி த ருவதாக இ ள ம் பெ ண் ணை து ஷ் பி ரோ யகம் செ ய் து வீ டி யோ எ டு த்து இ ணைய த் தில் ப கி ர்ந்த ந ப ரா ல் ப ர ப ரப்பு ஏ ற் ப ட் டு ள்ளது.

மு ம்பையைச் சே ர்ந்த ப ஸ் க ண் ட க் டர் ஒ ரு வ ர் ப ட் ட ம் ப டி த் த இ ள ம் பெ ண் க ளு க் கு வே லை வா ங் கி த் த ரு வ தாக நி றை ய இ ள ம் பெ ண்கள் வா ழ் க் கை யி ல் வி ளை யா டி உ ள் ளா ர்.

அ ப் படி, மு து க லைப் ப ட் டம் பெ ற்ற ஒரு இ ளம் பெ ண் ணுக்கு அ திக ச ம் ப ள த் தில் ஒரு வே லை வா ங் கித் த ரு வ தா க வும் அ த ற் கு ப தி லா க ப டு க் கை யை ப கி ர வே ண் டும் எ ன் று ம் கூ றி யு ள்ளார்.

அதற்கு அந்த பெ ண்ணு ம் அ த ற் கு ஒ ப் பு க் கொ ண்டு ப டு க் கை யை ப கி ர்ந் த போது ர க சி யமா க வீடி யோ கே மரா மூ ல ம் அ தை வீ டி யோ எ டு த் துள் ளா ர். அ த ன் பி ன்னர், அ ந் த வீ டி யோ வை ஆ பா ச இ ணை ய தள த் தி ற்கு இ லட் சக் க ண க் கி ல் வி ற்ப னை செ ய் து ள் ளார் .

இதனால், த ன து வீ டி யோ ஆ பா ச இ ணை ய த ள த் தில் இ ரு ப் ப தை ந ண் ப ர்க ள் மற்றும் தோ ழி கள் மூ லம் அ றி ந்து அ தி ர் ச்சி அ டைந்த அ ந் த ப ட் ட தா ரி பெ ண் கா வ ல் நி லை ய த்தில் பு கா ர் அ ளி த் து ள் ளார்.

இ த னை ய டுத் து, கா வ ல்துறை யி னர் அ ந்த ப ஸ் க ண் ட க் டரை கை து செ ய் து வி சார ணை செ ய் து வருகின்றனர். இ ச் ச ம்பவ ம் பெ ரு ம் அ தி ர்ச் சி யை ஏ ற் ப டு த்தி யு ள் ள து.

hey