தி ரு ம ண மா கி கு ளி ர் பிர தேச த்திற் கு செ ன் ற இ ள ம் ஜோ டி க ள் : புது ப் பெ ண் ணி ற் கு ந ட ந் த ச ம் பவ ம்தமிழகத்தில்……….

த மி ழக த்தில் தி ரு மண மான 2 மா தத் தில் பு துப்பெ ண் த ற் கொ லை செய்து கொண்டுள்ளார்.

தமிழ கத் தில் உள்ள கு ளி ர்பிர தேச மா ன கொ டைக் கா னலை சேர்ந்தவர் கோபால். அ வரு டைய ம கள் ஷோ ப னா (21). இவருக் கும், அதே ஊரை சே ர்ந்த அஜி த்கு மார் எ ன்ப வ ரு க்கும் க டந் த ஆகஸ்டு மாதம் 30ம் திகதி தி ரு ம ணம் நடந்தது.

அஜித்குமார் கொ டை க்கானலில் உள்ள ஒரு க டை யி ல் வே லை பா ர் த்து வ ந் தார். அத னால் த ன் னு டைய ம னைவி யு டன் அப்சர்வே ட்ட ரி செல்லபுரம் ப கு தியி ல் வ சித்து வ ந்தார்.

இந்த நி லையில் நே ற்று முன் தி னம் இரவு வீட் டி ல் க ண வன்- ம னை வி இ டையே த க ரா று ஏற் பட் ட தாக கூ றப்ப டுகிறது. இதனால் ம னமுடை ந்த ஷோ ப னா வி ஷம் கு டி த் து ம ய ங் கி கி டந் தா ர்.

அ க்கம்ப க்கத் தி னர் அ வ ரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கொ டைக்கானலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு ஷோபனாவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து அறிந்த ஷோபனாவின் தந்தை கோபால் அதிர்ச்சியடைந்தார், பின்னர் அவர் கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் இது தொடர்பில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் பேரில் பொலிசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

hey