14 வயது சி று மி யை க ர் ப் ப மா க் கி ய 16 வய து கா த ல ன் : பி ற ந் த கு ழந் தை யை கு ளி ர் சா தன பெ ட் டி க்கு ள் ம றை த் து வை த் தி ரு ந்த கொ டூ ர ம்ர ஷ் யாவில் க ர்ப்ப மாகி ர கசி யமா க குழந்தை பெற்ற 14 வயது சி றுமி கு ழ ந் தையை Freezerல் மறை த்து வை த் த சம் ப வம் அதிர்ச்சியை ஏ ற் படுத்தி யுள்ளது.

Anastasia என்ற 14 வயது சி று மி தன து 16 வயது மு ன் னாள் கா தலனா ல் க ர்ப் பமா கியுள்ளார்.
இதை கு டும் பத் தாரிடம் இ ருந்து ம றைத் த நி லையி ல் சில தி ன ங்களுக்கு முன்னர் வீட்டில் ரகசி ய மாக கு ழந் தை பெ ற்றுள் ளார்.

பி ன்னர் கு ழந் தை யை ம றை க்க வீ ட் டு Freezerல் வை த் து ள் ளா ர், இ தை தொடர்ந்து கு ழந் தை உ யி ரி ழந் துள் ளது. இந்த சூ ழலி ல் இ ரவு மு ழு வதும் அ திக இ ரத் த போ க் கு ஏற் பட்ட நி லை யில் Anastasia அ ழு து கொ ண் டே இரு ந் தார்.

இ தை பா ர் த்து அ தி ர் ச் சிய டை ந் த அ வர் தா யா ர் மக ளு க்கு குட ல் அழ ற்சி பிர ச்சி னை ஏ ற்ப ட் டதாக நி னைத்து ஆ ம்புல ன் சில் ம ருத் துவம னைக்கு அ ழை த்து செ ன் றா ர்.

அப்போது வ ழி யி ல் மரு த் துவ ரிடம், தனக் கு கு ழந் தை பிற ந்த விட யத்தை கூறி அதிர வை த்தி ருக்கிறார் Anastasia.
தற்போது ம ரு த்து வமனையி ல் அனு மதி க்கப் பட்டுள்ள Anastasiaவின் உ ட ல் நிலை க வ லை க்கி டமாக உள்ளது.

இ தனி டையில் தனது மகள் Anastasia உடல் எடை சிறி து கால மா க கூடி யதா கவும், அவ ர் க ர்ப் பமா க வி ல் லை எனவும் அவரின் தாய் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் .

இந் த ச ம்ப வம் தொ டர்பா க பொ லி சா ர் வி சார ணை மேற் கொ ண்டு வருகின்றனர்.

hey