தி ருமண மாகி 5 மாத க ர்ப் ப மாக இ ரு ந் த பெ ண் ணி ற் கு ந ட ந் த சோ க ம் : அழ கி ய பெ ண் ணி ற்கு ஏற்பட்ட நி லைதமிழகத்தில்………….

த மி ழக த்தில், பி ரச வ நே ர த்தி ல் வ லி அ தி க மாக இருக்குமோ என்று எண்ணி 5 மாத க ர் ப்பி ணி பெ ண் ம ண் எ ண்ணெய் ஊ ற் றி த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் ட ச ம் பவ ம் பெ ரு ம் சோ க த்தை ஏ ற் படுத்தியுள்ளது.

சென்னை பு துவ ண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் நாகராஜ். கார்பெண்டர் வே லை செ ய் து ப வ ரும் இ வ ருக் கு சுஷ்மிதா என்ற ம னை வி உள்ளார். சுஷ்மிதா த ற் போ து ஐந்து மாத க ர் ப்பிணி யாக இருந்தார். க ர்ப் ப மா ன ச மயத்தில் இருந்தே சுஷ்மிதாவுக்கு வ யி ற்று வ லி அ டி க்க டி வ ந் துள் ளது.

இதை பற்றி வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் சொல்லவும், இந்த மாதிரி நேரததில் அ ப் ப டித் தா ன் இருக்கும், கொஞ்சம் பொ று த்து கொ ள் ளும்படியும் ஆ று தல் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆனால் பி ர சவ வ லி க்கு பய ந்து போ ன சுஷ்மிதா, ச ம் பவ த் த ன்று அதே பகுதியில் உள்ள த ன் னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு சென்றார். பிறகு அங்கிருந்த ஒரு அறைக்குள் நுழைந்து தி டீரெ ன த ன து உ ட லில் ம ண் ணெண் ணை யை ஊ ற் றி கொ ண் டு தீ வைத்து கொ ண் டா ர்.

உ ட ல் மு ழு வதும் தீ ப் பி டித்து கொ ண் டு பற்றி எரிந்தது.,வ லி தா ங் காமல் சுஷ்மிதா அலற, அவரது ச த் தம் கே ட் டு குடும்பத்தினரும், அக்கம்பக்கத்தினரும ஓடிவந்தனர். நெ ரு ப் பில் வெ ந்து கொண்டிருந்த ம க ளை மீ ட் டு கீ ழ் ப் பா க் கம் அ ர சு ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சே ர் த் தன ர்.

இருப்பினும் ம ரு த் து வ ர் கள் போ ரா டி யு ம் சுஷ்மிதாவை கா ப் பா ற் ற மு டி ய வி ல்லை . சி கி ச் சை ப ல னி ன் றி இ ற ந்துவிட்டார்..

இதுகு றித்து பு து வ ண்ணா ரப்பேட்டை பொ லி சா ர் வ ழ க் கு ப் பதிவு செ ய் து வி சா ரி த் து வ ரு கி ன்றனர்.

hey