ம ரு மக ளை க ர் ப் ப மாக் கிய மா ம னார் : ம ரும க ளை அ தி ர்ச் சிய டைய வை த் த மா மியார்இந்தியா..

இ ந் தியா வி ல் மா மி யாரை இ ரும்பு க ம்பி யால் தா க் கி கொ டூ ரமா க கொ லை செ ய் த ம ரு மக ளி ன் செ ய ல் அ தி ர்ச்சியை ஏ ற் படுத்தியுள்ளது.

ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர் தீபக். இவர் ம னை வி நிகிதா (29). த ம் பதி யுடன் தீபக்கின் தந்தை ராம் நிவாஸ் மற்றும் தாய் ரேகா ஆகியோரும் வசித்து வந்தனர். நிகிதா மற்றும் ரேகா இடையே அ டி க்க டி வா க் குவா த ம் ஏ ற்ப ட் டு வ ந் தது.

நேற்று முன் தி னம் தீபக் வே லை செ ன்று வி ட் டார், கொ ரோ னாவா ல் பா தி க்க ப் ப ட்ட ராம் நிவாஸ் ம ருத் து வ ம னையி ல் த ங்கி சி கி ச்சை பெ ற் று வந்தார். இ ந்த நி லையி ல் நிகிதா, ரேகா இ டை யே மீ ண் டும் ச ண் டை ஏ ற்ப ட் ட து.

அப்போது 4 மாத க ர் ப்ப மா க இ ருந்த நி கி தா வை பா ர்த் து ரேகா அவர் வ யி ற்றி ல் வ ளரு ம் கு ழந் தை க் கு த ன து க ணவ ர் தா ன் கா ர ணம் எ ன வும், மா மனா ரு டன் த வ றான தொ டர் பை நிகிதா வைத்துள்ளார் எனவும் கூறினார்.

இது தொடர்பாக இ ருவ ரு க் கும் ச ண் டை ஏ ற்ப ட் ட நி லை யில் ஆ த்தி ர ம டைந்த நிகிதா மா மி யார் ரேகாவை இரும்பு க ம்பி யா ல் ச ரமா ரி யா க தா க்கி கொ லை செ ய்தா ர். பின்னர் உ ட ல் மீ து தீ வை த்து ள் ளார், இ ரு வரி ன் ச த் தம் கே ட் ட அ க்கம் பக்கத்தினர் தீ பக் கு க்கு போ ன் செ ய் து அ து பற்றி கூறினர்.

உ டன டி யாக வீட்டுக்கு வந்த தீபக் உள்ளே சென்று பார்த்த போது ரேகா இ ரத் த வெ ள்ள த் தில் இ ற ந் து கிடந்ததோடு அவர் எ ரி க்க ப் ப ட் டதை யு ம் க ண் டு அ திர் ச் சி யடை ந் தா ர்.

மேலும் ப டு க்கை ய றை யி ல் உ ட் கார் ந் திரு ந்த நிகிதா தான் கொ லை செ ய் யவி ல் லை என கூறினார். பின்னர் ச ம் பவ இ ட த்து க் கு வந்த பொ லி சா ர் ச டல த் தை கை ப் பற் றி வி ட்டு, நிகிதாவை கை து செ ய் து வி சா ரணை க் கு அ ழை த்து சென்றுள்ளனர்.

hey