சற்றுமுன் வவுனியாவில் கோ ர வி ப த்து;இ ருவர் ப டு கா யம்வவு னியா குரு மன்காட்டு சந்தி , புகையிரத நிலைய வீதியில் இன்று (15.05.2020) மாலை 3.45 மணியளவில் இடம்பெற்ற மோட்டார் சை க்கிள் இரு இளை ஞர்கள் கா யமடை ந்துள் ளனர்.

குருமன்காட்டு பகுதியிலிருந்து பு கையிரத நி லைய வீ தியூடாக வவுனியா நக ர் நோக்கி பயணத்த மோ ட்டார் சைக் கில் எதி ரே வந் த பாரவூர்தியுடன் மோ துண்டு வி பத்து க்கு ள்ளா கியதுடன் அதே தி சையில் பய ணித்த மகேந்திரா ரக கேப் வாகனத்துடனும் மோ துண்டு வி பத் துக்குள் ளானது.

இவ் வி பத்தில் மோட்டார் சைக்கிலில் பயணித்த இரு இளைஞர்கள் கா யமடை ந்த நிலையில் வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டு ள்ளனர்.

இளைஞர்கள் பயணி த்த மோட்டார் சைக்கிலை (வி பத்துக் குள் ளான மோட்டார் சைக்கில்) போக்குவரத்து பொலிஸார் து ரத்தி வந்தமையினால் இவ் வி பத்து நே ர்ந்ததாக வி பத்தி னை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்ததுடன் வி பத்து இடம்பெற்று சில வினாடிகளில் போக்குவரத்து பொலிஸார் மோட்டார் சைக்கில் வந்தமையும் வீதியில் உள்ள வர்த்தக நிலையத்தின் சி.சி.ரி.வியில் பதிவாகியுள்ளது.

வி பத்து தொடர்பாக மேலதிக வி சா ரணைகளை வவுனியா போ க்குவரத்து பொலிஸார் மு ன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

hey