நிலைமை கை மீ றிச் செல் லலாம்? மீண்டும் மு த லி லிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டிய க ட் டாயம் வரும்! பொ து ம க்க ளுக்கு எ ச் சரி க்கைதற்போது ஊரடங்குச் சட்டம் தளர்த்தப்பட்டு பொது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை தி ருப்பப்படும் சூ ழ்நி லையில், பொ து ம க்களின் செயல்பாடுகள் அதிருப்தியை ஏற்படு த்திவ ருவதாக தக வ ல்கள் வெ ளி யிடப்பட்டுள்ளன.

இந்தநிலையில், மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் சுகாதார வழிகாட்டல்களை பின்பற்றாத இடங்களில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய நோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டால், கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த இதுவரை நடைமுறைப்படுத்திய வேலைத்திட்டங்களை மீண்டும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும்.

இது தொ டர்பில் சுகா தார சே வை கள் ப ணி ப்பாளர் விசேட மருத்துவ நிபுணர் அனில் ஜாசிங்க விடுத்துள்ள எ ச் சரிக் கையில்,

ம து பான வி ற்பனை நி லைய ங்களுக்கு அரு கில் அ திகள வில் ம க்கள் கூ டுவ தை கா ணமு டிந்தது.

இப்படி மக் கள் கூடும் இடங்களில் கொ ரோ னா நோ யாளி அ டை யாளம் கா ணப் பட்டால், அ ந்த நோ யா ளி ஊ டா க நோ ய் ப ரவும் விதம் மற்றும் கு ழுக் களாக நோ ய் தொ ற்றி யவர் கள் இ ருக்கும் இட ங்களை அ டையாள ம் கா ண்பது சிர மமான தாக இரு க்கும்.

ம துபா ன வி ற்ப னை நி லை யங்களின் சூ ழ லில் கொ ரோ னா நோ யா ளி அ டை யாளம் கா ண ப்ப ட்டால் நா ம் மீ ண் டும் ஆ ரம்ப இடத்திற்கு செ ல்ல வே ண்டிய நி லைமை ஏ ற்படும்.

இந்த நோ யா ளியுடன் ச ம்ப ந்தப்ப ட்ட வர்களை பெரும் எண்ணிக்கையிலானவர்கள் மத் தியில் கண் டறிய நே ரிடும். இ ந்த நப ர்கள் பல இ டங்களுக்கு ப ர விச் செ ன்றால் நி லைமை மி க மோசமாக மா றும்.

கூ டும் ம க்களுக்கு ம த்தி யில் வை ர ஸ் சி ல ருக்கு ப ரவி, அ வர்கள் த மது வீ டுகளில் இ ருக்கும் ந பர்களுடன் பழகும் போது இறுதியில் கொ த்து க் கொத் தா க நோ யாளிக ளை அடை யாளம் காண நேரிடும்.

ஊ ரடங் குச் சட் டம் ம ற்றும் ச மூக இ டைவெளி ஆ கியவற்றை அ டி ப்படையாக கொண்டே இதற்கு முன்னர் நாம் செயற்பட்டோம். இப்ப டியா ன நி லை மை களில் மக்கள் கூட்டமாக கூடுவது குறைவு.

எனினும் த ற் போ தைய நி லைமை தொ டர்ந் தால், நி லைமை கை மீறி செல் லலாம் என் றும் அவர் எச் சரித்துள் ளார்.

hey