வவுனியா வேலங்குளம் த னி மை ப்ப டு த்தல் மு கா மில் இரு ந்து வெ ளி யே றிய நூ ற் றுக்க ணக்கா னோ ர்!வவுனியா வேலங்குளம் வி மா னப்ப டை மு கா மில் அ மைக் கப்பட்டு ள்ள கொ ரோ னா வை ரஸ் த னி மைப் படுத்தல் மு கா மு க்கு கடந்த இரு வாரங்களிற்கு மு ன்னர் கட ற் ப டை யை சே ர்ந்த குடு ம்ப த்தினர்கள் அ ழைத் து வர ப்பட்டிருந்தனர்.

இவ்வாறு த னி மை ப்படுத் த ப்பட் டிருந்தவர்கள் இ ன்றைய தினம் முகா மி லிருந்து வெ ளியே ற்றப்ப ட்டு அவர் க ளது இ ருப்பிட ங்களுக்கு அ னுப்பி வை க்க ப்பட்டுள் ளனர்.

வெலி ச றை யில் அமை ந்துள் ள க டற்ப டை மு கா மில் ப ணி யாற் றிய 400 ற்கு ம் மே ற்பட்ட கட ற்ப டை உத் தி யோகத்தர்களிற்கு கோ ரோ னோ தொ ற்று நோ ய் இ ருப்பது க ண் டுபி டிக் கப்பட்டது.

இந்நி லை யில் குறித்த மு கா மில் கட மையா ற்றி ய கட ற்ப டை வீர ர்க ள் மற் றும் அவ ர் களது உற வின ர்கள் த னி மைப்படுத்தும் ந டவடி க்கை க்கு உ ள்ளா க்கப்பட்டிருந் தனர். வவுனி யா வேலங் குளத்தில் அமைந்துள் ள குறி த்த மு காமி ற்கு கடற் ப டை உத் தியோகத் தர் கள் ம ற்று ம் அ வர்கள து உற வினர்க ளென 180 பேர் பே ருந் து களின் மூ லம் அ ழை த்துவரப்பட்டு தனி மைப்படுத்தும் ந டவடி க்கை க்கு உ ள் ளாக்கப்பட்டிருந்தனர்.

த னிமை ப்படு த்தப்ப ட்டவர்களி ற் கான பி.சி.ஆர் பரி சோத னைக ளும் முன் னெடுக் கப்பட்டி ருந்த து டன் கொ ரோ னா தொ ற்று இ ல்லை என்று உறு திப்படு த்த ப்பட்ட 180பேர் இ ன் றைய தி னம் த மது சொந்த இருப் பிடங்களுக்கு அனு ப்பிவைக்கப்பட்டனர்.

அ வ ர்கள் தனி மைப்ப டுத்தப்பட் டமைக்கா ன சான் றிதழ் களும் இத ன்போ து வ ழங்கி வைக் கப்பட் டது. நீர்கொழும்பு, அனுராதபுரம், குருணாகல், பொல்காவல, ரப்பாவ ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த க டற் ப டை வீர ர்க ளின் கு டு ம்ப உறு ப்பி னர் களே இ தன்போது வி டுவிக்கப் பட்டனர்.

hey