கொழும்பு உட்பட பல இ டங்களில் அ டைம ழை – வெ ள்ளத்தில் மூ ழ்கிய வீதிகள்கொழும்பு உட்பட பல பகுதிகளில் பெ ய்து வரும் அ டைம ழை கா ரணமாக வீதிகளில் வெ ள்ள பெ ருக்கு ஏ ற்பட்டுள்ளதாக தெ ரிவிக்கப்படுகிறது.

க டந்த சில மணித்தியாலங்களாக தொ டர்ந்து பெ ய்து வரும் அ டைமழை காரணமாக வீ திகள் ப ல மூ ழ்கியுள்ளன.

தெ ன்மேற்கு வ ங்காள வி ரிகு டா க டற்பர ப்புகளிலும் அ ண்மையாகவுள்ள தென் அ ந்தமான் க டற்பரப் புகளிலும் ஏ ற்பட்டுள்ள தாழமுக்கம் கா ரணமாக அடுத்து வரும் நா ட்களுக்கு ம ழையுடனான கா லநி லை நி லவும் என வ ளிமண் டலவியல் தி ணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

அடுத்து வரும் சில நா ட்களில் நா டு மு ழுவதும், குறிப்பாக நா ட்டின் தெ ன்மே ற்கு ப குதியில் ம ழையுடனான கா ல நிலை அ திகரித்து காணப்படும்.

நாடு முழுவதும் கா ற்றின் வே கமானது அ வ்வப் போ து ம ணித்தியாலத்துக்கு 40-50 கிலோ மீற்றர் வரை அ திகரிக்கக் கூ டிய சா த்தியம் கா ணப்படுகின்றது.

தென், மேல் சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மா காணங்களில் ம ழையோ அல் லது இ டியுடன் கூ டிய ம ழையோ பெ ய்யக் கூ டிய சாத்தியம் கா ணப்படுகின்றது.

ஊ வா மா காணத்திலும் அ ம்பாறை மா வட்டத்திலும் மாலையில் அல்லது இரவில் ம ழையோ அல்லது இ டியுடன் கூ டிய ம ழையோ பெ ய்யக் கூ டிய சா த்தியம் கா ணப்படுகின்றது.

மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மா காணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மா வட்டங்களிலும் சில இ டங்களில் 100 மி ல்லிமீற்றர் அ ளவான ப ல த்த ம ழைவீழ்ச்சி எ தி ர்பார்க் கப்படுவதாக தி ணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அ றிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மி ன்ன ல் தா க் கங்களினா ல் ஏ ற்படக் கூடிய பா திப்புக ளை கு றை த்துக்கொள்ள தே வையான மு ன் னெச் சரிக்கை ந டவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொ ள்ளுமாறு பொ தும க்கள் அ றிவு றுத்தப்படுகின்றார்கள்.

hey