யாழில் அதிகாலையில் இ ரா ணு வ த்தினர் து ப் பா க் கிச்சூ டு! 22 வயது இ ளை ஞன் ப டு கா ய ம்யாழ்.பருத்தித்துறை மந்திகை பகுதியில் இ ராணு வத் தினரின் து ப்பா க்கி சூ ட்டு க்கு இ ல க் கான இ ளைஞன் வை த் தியசாலையில் அ னு மதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இன்று அதிகாலை ஒரு ம ணியள வில் இந் தச் சூ ட் டுச் ச ம்ப வம் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதில் பு லோ லியைச் சே ர்ந்த ப சுப தி அ னுசன் (வயது -22) என்ற இளைஞனே கை மற்றும் கா லில் து ப் பாக்கி ர வை பா ய்ந்த நி லையில் ப டுகா யம டைந் துள்ளார்.

இது தொ ட ர்பில் தெ ரி யவருவதாவது,

“மந்திகை வை த் தியசா லைக்கு மு ன்பா க கா வல் க டமை யில் ஈ டுபட் டிருந்த ப டைச் சி ப்பா ய் ஒ ருவர், இ னந் தெரி யா தோரால் தாக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவரது கையில் கல்லடிப்பட்டு படுகாயமடைந்துள்ளார். அதனால் தாக்குதல் நடத்தியோரைத் தேடி இராணுவத்தினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

அ ந்தவேளை, குறித்த இ ளை ஞன் மோ ட்டார் சை க்கி ளில் பய ணித்த போது இ ரா ணு வத்தினர் ம றித் தனர். எ னி னும் அ தனை மீ றி சென் ற போ து து ப் பாக்கிச் சூ டு நட த் தப்பட்டது.” என ஆரம்ப வி சார ணை களில் இ ரா ணுவ த்தினர் தெ ரிவிக்கின்றனர்.

அதன் போது சூ ட்டுக்கு இல க்காகிய இளை ஞன் வீ ட்டுக்குச் செ ன்று அவசர உ தவி அ ம் பியூல ன்ஸ் சே வையில் மந் திகை வைத் திய சாலை க்குக் கொ ண் டுவர ப்பட்டுள்ளார்.

கு ரு திப் போ க்கு உள்ளபோதும் இ ளைஞன் பா துகாப் பாக உ ள்ளா ர் என் று தெ ரிவி க்கப் பட்டது. சம் பவம் தொ ட ர்பில் ப ருத் தித்து றை பொ லி ஸார் வி சா ரணை களை மு ன்னெ டுத் துள்ளனர்.

hey