வவுனியா வை த்தியசாலை வ ளாக த்திற்குள் க த் தியுடன் சென்ற நபர் கைதுவவுனியா வை த்தி யசாலை வ ளாக த்திற்குள் சி றிய ளவிலான க த்தி ஒ ன்றினை வை த்திருந்த கு ற்ற சாட் டில் நபர் ஒ ருவர் கை து செய் யப்பட்டு ள்ளார்.

இந்த ச ம்பவம் தொ டர்பில் மே லும் தெ ரிய வரு கையில்,

வவுனியா கண்டிவீதி மூன்று மு றி ப்பு ப குதி யில் நே ற்று மா லை இ ருத ர ப்பிற்கி டையில் இ டம்பெ ற்ற மு ரண் பாட் டினால், பெண்கள் இருவரும், ஆண் ஒரு வரும் கா ய மடைந்ததாக தெ ரிவித்து வ வுனியா வை த்தி யசா லை யின் வி ப த்து பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

அவர்களை பார் வை யிடு வதற்காக வை த்தி யசாலை வ ளாகத்தில் அ வ ர்களது உ றவி னர்கள் சிலர் ஒன்று கூடியிருந்தனர்.

இந்நிலையில் வை த்தி யசாலை வ ளாகத் திற்கு ள் கத் தியுடன் ஒ ருவர் நிற் பதாக வை த்தியசாலை பொ லி சாரு க்கு த கவல் வழ ங்கப்பட்ட நிலை யில், பொ லிசாரால் கு றித்த நபர் கை து செ ய்யப்பட்டு வவுனியா கு ற்ற த்த டு ப்பு பொ லி சாரிடம் ஒ ப்படை க்கப்பட்டுள் ளார்.

அ த்துடன் அவர் வைத்திருந்த சி றி யளவிலான க த் தியி னையும் பொ லி சா ர் மீட் டிருந்தனர் எனவும் தெ ரிவி த்திருந்தனர்.

ச ம் பவம் தொ டர்பாக வ வுனியா பொ லிசார் வி சார ணைக ளை மு ன் னெ டுத்துவருகி ன்றனர்.

hey