வெளிநாட்டில் இருந்து ஊ ர் தி ரும்பிய புதுமாப்பிள்ளை எடுத்த வி பரீத முடிவுதமிழகத்தில்..

வெ ளிநாட்டில் இ ருந்து ஊ ர் தி ரும்பிய பு துமாப்பி ள்ளை ம னைவி ம ற்றும் கு டும்பத்தார் கொ டுத்த தொ ல்லை யால் வி ப ரீ த மு டிவெடு த்து உ யி ரை மா ய்த் துக் கொ ண்டுள்ளார்.

தமிழகத்தின் தேனியை சே ர்ந்தவர் கோபிநாத் (30). இ வருக்கும் ஜெயப்பிரியா (23) எ ன்ற பெ ண்ணு க்கும் க டந்தாண்டு தி ருமணம் ந டந்தது. வெ ளிநாட்டில் ப ணிபுரி ந்து வ ந்த கோபிநாத் தி ருமண த்துக்கு பி ன்னர் சவுதி அரேபியாவுக்கு செ ன்றுவி ட்டார்.

இ தையடுத்து ஜெயப்பிரியா த னது தா ய் வீ ட்டில் இ ருந்தார். க டந்த 13 ஆ ம் தி க தி வெ ளிநா ட்டில் இ ருந்து ஊ ர் தி ரும்பிய கோபிநாத் ம னைவியை அ ழைக்க மா மியார் வீ ட்டுக்கு செ ன்ற போ து அ வர் வ ர ம றுத்து ள்ளார்.

இ தோடு கோபிநாத்தின் தா ய் விமலா, அ ண்ணன் நிஜந்தன் ம ற்றும் உ றவினர்கள் சே ர்ந்து கோபிநாத்தை தி ட்டி னர். இ தையடு த்து வி ரக்தி யுடன் வீ டு தி ரும்பிய கோபிநாத் தூ க் கி ட் டு உ யி ரை மா ய்த் துக் கொ ண்டார்.

ச ம்பவம் கு றித்து த கவல றிந்த பொ லிசார் கோபிநாத் ச டல த்தை கை ப் ப ற் றி ய தோ டு அ வர் எ ழுதிய க டிதத்தை யும் மீ ட் ட ன ர். அ தி ல், எ னக்கு வா ழ வி ருப்பம் இ ல்லாததால் நா ன் உ யி ரை மா ய் த் து கொ ள்கிறேன்.

எ ன் சா வு க் கு 7 பே ர் கா ரணம். உ ண்மையான நீ தி கி டைத்த பி றகே எ ன் உ ட லை எ ரி க் க வே ண்டும். எ ன் சா வுக்கு கா ரணமான ஜெயப்பிரியா (ம னைவி), பிரேம்குமார் (மாம னார்), கமலா (மா மியார்), நிஜந்தன் (மை த்துனர்), ஜெயப்பிரியாவின் உ றவினர்கள் விமலா, வாசியம்மாள், நர்மதா ஆ கியோருக்கு உ ண்மையான த ண் ட னை கி டைக்க வே ண்டும் எ ன எ ழுதப்பட்டி ருந்தது.

இ தையடுத்து பொ லிசார் கோபிநாத்தின் ம னைவி, மா மியார் உ ள்ளிட்ட நா ல்வரை கை து செ ய் த நி லையில் மூ வரை தே டி வ ருகின் றனர்.

ச ம்ப வம் தொ டர்பான மு தற்கட்ட வி சாரணையில் கோபிநாத்தின் ச ம்பள ப ண ம் கே ட்டு ம னைவி ம ற்றும் அ வருடைய கு டும்பத்தி னர் தொ ல் லை கொ டுத்ததும் அ த ன் கா ரணமாக சவுதியிலேயே அ வ ர் 10 நா ளுக்கு மு ன்னர் உ யி ரை மா ய்த்துக் கொ ள்ள மு யன்றதும் தெ ரியவந்து ள்ளது. தொ டர்ந்து இ து கு றித்து வி சாரணை ந டத்தப்ப ட்டு வ ருகி றது.

hey